12 نوامبر

اصطلاح نیز اغلب به معنای (و نه توسط وکلا و یا مقامات دولتی) به کار برده می شود تا به یک شرکت مراجعه کند. یک شرکت، از سوی دیگر

12 نوامبر

Cash Investment

  • توسط admin

The term is also often used colloquially (but not by lawyers or by public officials) to refer to a company. A company, on the other hand